Algemene Voorwaarden

U bent verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden daar u bij inschrijving voor de lessen en trainingen verklaart akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website www.arenagym.nl.

Tevens zijn de algemene voorwaarden ter inzage beschikbaar via info@arenagym.nl. En worden deze geaccordeerd bij inschrijving.

De periode van inschrijving is afhankelijk van uw abonnementsvorm. Wij hanteren 1 maand, 1 jaar of 2 jaar abonnementen. Tussentijdse opzegging bij 1 of 2 jaar abonnementen is NIET mogelijk. Bij opzegging van 1 maand abonnement geldt altijd tenminste een (1) kalendermaand als opzegtermijn. Opzeggen kan via de arenagym app of door info@arenagym.nl een email te versturen. Abonnementen lopen af en worden automatisch verlengd met een maandelijks opzegbaar abonnement, tenzij er wordt opgezegd. Leden ontvangen 3 e-mailnotificaties alvorens het abonnement wordt verlengd naar maandelijks opzegbaar.
Als leeftijdsgrens geldt 18 jaar of ouder bij het aangaan van een lidmaatschap. De inschrijving dient wanneer het lid minderjarig is door een van de ouders of verzorgers uitgevoerd te worden.
Arenagym behoudt zich het recht de contributies te verhogen. Prijsverhogingen gelden NOOIT voor lopende abonnementen. U heeft het recht om in verband daarmee uw abonnement niet te verlengen, zoals is beschreven in voorwaarde 1.
Na volledige afhandeling van het afsluiten van het lidmaatschap, ontvangt u een bewijs van lidmaatschap (bevestiging per email). U krijgt toegang tot de arenagym app, waarmee u uw gym bezoek kunt reserveren. Het is verplicht altijd uw gym bezoek in de arenagym app van te voren te reserveren.
Uw persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
U dient zich gedurende uw verblijf in arenagym te houden aan de algemene voorwaarden en huisregels. Tevens dient u aanwijzingen van arenagym medewerkers en/of andere hulppersonen voor het gebruik van de gym op te volgen.
Het door u overtreden van de instructies en/of huisregels geeft arenagym het recht u de toegang tot de GYM te weigeren en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van de door u betaalde contributie
De contributie voor overeengekomen termijn dient uiterlijk iedere eerste van het begin van de maand te worden voldaan oftewel voorafgaand de gebruiksmaand. Arenagym hanteert de pro rato voorwaarden, het contract voor de overeengekomen periode start vanaf de eerste volledig betaalde maand.

Als u via automatische incasso betaalt, dient u te zorgen voor voldoende banksaldo. Als de automatische incasso, om welke reden dan ook, wordt teruggeboekt buiten de schuld van arenagym, dient de verschuldigde contributie plus €5 administratiekosten binnen 5 werkdagen worden voldaan. Indien u uw betalingsverplichting(en) tegenover arenagym niet nakomt, wordt de vordering uit handen gegeven aan debiteurenbeheer en incasso Straetus Amsterdam, gemaakte incassokosten (min. €40) zijn in dit geval van toepassing. Wanneer u een betalingsachterstand heeft, van 2 of meerdere maandtermijnen, wordt het volledige contributiebedrag van de looptijd van het contract opeisbaar. Alle kosten die daarmee verband houden zijn voor uw rekening.

Wordt de overeenkomst vanwege hierboven genoemde reden door arenagym ontbonden, dan wordt u direct de toegang tot de faciliteiten van arenagym geweigerd en wordt uw abonnement opgezegd.
Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk op non-actief worden gezet. U kunt door arenagym worden ontheven van uw betalingsverplichting bij gebleken medische ongeschiktheid om te sporten, welke ongeschiktheid moet blijken uit een medische verklaring van een hiertoe bevoegde arts. Het lidmaatschap kan dan tijdelijk op pauze worden gezet, voor minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden ongeschiktheid. Indien het een jaarabonnement betreft zal de einddatum met de duur van de ongeschiktheid worden opgeschoven.
Abonnementen kunnen niet worden stopgezet voor vakanties.
De openingstijden worden vastgesteld door arenagym. Het kan zijn dat arenagym op (officiële) feestdagen gesloten is en/of het rooster zal aanpassen. Ook kan het zijn dat lessen of trainingen komen te vervallen in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties e.d. Betaalde contributie wordt in deze niet terugbetaald.
Arenagym mag lessen of trainingen annuleren als hiertoe gegronde en dringende redenen – waaronder overmachtssituaties – zijn. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan een te klein aantal sporters, onverwachte en/of langdurige ziekte van, het verbeteren van de faciliteiten, en bij landelijke en wettelijke restricties etc.
U verklaart hierbij de faciliteiten van arenagym uitsluitend te gebruiken op eigen risico en eventuele kosten van ongeval en/of letsel geheel te dragen. U bent zich ervan bewust dat het gebruik van de faciliteiten van arenagym risico’s met zich meebrengt en dat u (vervolg)schade die als gevolg van het gebruik kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens verklaart u dat u arenagym zal vrijwaren voor aanspraken aan derden.

Note: De voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Fouten in deze voorwaarden zijn voorbehouden.

arrow-down
× WhatsApp ons!